Zaposlitev mladinske delavke v mladinskem centru Kotlovnica v letu 2018

Zaposlitev mladinske delavke v mladinskem centru Kotlovnica v letu 2018 2018-02-01T00:00:00+02:00 Zaposlitev mladinske delavke v mladinskem centru Kotlovnica v letu 2018

V sklopu javnega razpisa »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju«, ki ga je v letu 2017 razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, smo v Zavodu Mladinski center Kotlovnica Kamnik pridobili sredstva za zaposlitev ene osebe na področju mladinskega dela.

 

Predmet javnega razpisa so spodbude za zaposlitev mladih, namenjene povečevanju zaposljivosti mladih iskalcev prve zaposlitve in brezposelnih mladih od 15 do vključno 29 let na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju. Gre za zaposlitev, ki mladim prinaša možnost za pridobivanje kakovostnih delovnih izkušenj, znanj in kompetenc mladinskega delavca, za mladinski sektor pa predstavlja prispevek k rednim dejavnostim organizacij v javnem interesu v mladinskem sektorju na področju mladinskega dela ter k izboljšanju kakovosti mladinskega dela.

Cilj javnega razpisa je spodbuditi in zagotoviti večjo zaposljivost ciljne skupine mladih, kar povečuje možnosti njihove zaposlitve po izteku operacije ter prispeva k znižanju brezposelnosti mladih.

V času trajanja operacij za osem mesecev bo v obdobju od 1. 2. 2018 do 31. 10. 2018 skupaj zaposlenih 113 mladih na projektnem delovnem mestu mladinski delavec, 47 v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in 66 v kohezijski regiji Zahodna Slovenija. V kohezijski regiji Zahodna Slovenija, kamor spada tudi Kamnik, bo v 43 organizacijah zaposlenih 66 mladinskih delavcev. Od tega jih bo 46 zaposlenih v Ljubljani, po 5 v Ajdovščini in Kopru, po 2 v Idriji, Kranju in Škofji Loki ter po 1 v Domžalah, Medvodah, Portorožu in Kamniku.

Mladinski delavci bodo v organizacijah v javnem interesu v mladinskem sektorju sodelovali in se usposabljali oziroma opravljali vsaj eno od naslednjih ključnih del oziroma pričakovanih aktivnosti: načrtovanje mladinskih programov v sodelovanju z mladimi, izvajanje mladinskih programov v sodelovanju z mladimi, vrednotenje programov mladinskega dela, vzpostavljanje in vzdrževanje sodelovalnih in zaupnih odnosov z mlado osebo, delovanje z mladimi v skupinah in timih, omogočanje mladim pridobivanje kompetenc ter izvajanje dejavnosti za razširjanje rezultatov dela mladih.

 

MLADINSKA DELAVKA V MLADINSKEM CENTRU KOTLOVNICA

Novozaposlena mladinska delavka v MC Kotlovnica se vključuje v naslednje aktivnosti:

  • skupina za mednarodne projekte (mladinske izmenjave, treningi, Evropska prostovoljska služba, delovni tabori),
  • lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti med mladimi,
  • administracija (delo v pisarni),
  • festivali in koncerti (tedenski koncerti, festivali Kamfest, Mesto mladih, Pozdrav iz Kotla),
  • delavnice (tedenske delavnice na različne teme),
  • promocija aktivnosti centra ter razširjanje rezultatov.

 

Skupina za mednarodne projekte

Mladinska delavka ob pomoči mentorjev (vodje in pomočnika vodij) prevzame vodstvo skupine za mednarodne projekte, ki je v zadnjem letu zamrla. Zaradi časovnih stisk in brez pravih oseb aktivnosti ni bilo mogoče nadaljevati v zadostnem obsegu, ki bi obrodil plodnejše rezultate.

Cilj te aktivnosti je vzpostaviti skupino, ki v obdobju njene zaposlitve izvede najmanj en mednarodni projekt v Kamniku ter kot pridružena partnerica na dveh v tujini.

Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti med mladimi

Mladinski center že štiri leta koordinira skupino za preprečevanje različnih vrst zasvojenosti med mladimi. To zajema pripravo posvetov in delavnic za učitelje in starše, izvajanje projektov med nevladnimi organizacijami na temo zasvojenosti ter izvajanje ankete med mladimi, s pomočjo katere se spremlja uporaba drog med mladimi. Zaposlena oseba skrbi za vse tri aktivnosti v tej skupini.

Cilj te aktivnosti je uspešna izvedba treh delov koordinacije te skupine.

Administracija

Pri administrativnem delu mladinska delavka pomaga pri pisanju razpisov in poročil, urejanju in arhiviranju dokumentacije (pogodbe, učna gradiva, promocijska gradiva, načrti, razpisne prijave in poročila …), komunikaciji, pripravi mesečnih načrtov dela ...

Cilj te aktivnosti je optimizacija internih procesov ter večja učinkovitost.

Festivali in koncerti

V aktivnosti prirejanja koncertov in festivalov je zaposlena oseba zadolžena za urejanje dokumentacije in sledenju pravil (dovoljenja, poročila, pogodbe …), pridobivanju nastopajočih, tehnikov, varnosti, pogostitve …

Promocija aktivnosti centra ter razširjanje rezultatov

Mladinska delavka ob pomoči drugih vključenih v posamezne aktivnosti skrbi za promocijo centra. To vključuje tako predhodne najave aktivnosti na mesečni ter tedenski ravni, kakor objavo poročil in člankov po zaključenih aktivnostih. To opravlja preko naših kanalov (spletna stran, socialna omrežja, mailing liste, plakati, letaki) ter prek eksternih kanalov (lokalni spletni in tiskani mediji, mlad.si …).

Cilj aktivnosti je večja prepoznavnost centra tako med splošno populacijo kot med mladimi.

Delavnice

Zaposleni je zadolžen za prirejanje delavnic na določene teme. Te se izberejo glede na splošno usmeritev centra, zanaša pa se tudi na želje in potrebe mladih. V sklopu te aktivnosti zaposleni organizira delavnice, kar zajema načrtovanje, promocijo, iskanje morebitnih zunanjih sodelujočih, pripravo prizorišča ter urejanje tehnike in materialnih potrebščin.

Cilj te aktivnosti je organizacija vsaj petih delavnic odprtega tipa.

 

Obdobje operacije: od 1. 2. 2018 do 30. 9. 2018.

Zaposlitev po zaključku operacije: od 1. 10. 2018 do 31. 10. 2018 in od 1. 11. 2018 naprej.

 

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 8 »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«; specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

                

 

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko – eu-skladi.si

 


Rezultati javnega razpisa »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju« [Internet]: [Citirano 14. 3. 2018].

Dostopno na: http://www.ursm.gov.si/fileadmin/ursm.gov.si/pageuploads/doc/JR_AD_2016/JR_ZMD_Informacija_o_rezultatih_javnega_razpisa.pdf