Razpis za VODJO PILOTNEGA PROJEKTA: “Z MLADINSKIM DELOM PROTI PREKARNOSTI MLADIH”

Razpis za VODJO PILOTNEGA PROJEKTA: “Z MLADINSKIM DELOM PROTI PREKARNOSTI MLADIH” 2024-05-10T10:50:00+02:00 Razpis za VODJO PILOTNEGA PROJEKTA: “Z MLADINSKIM DELOM PROTI PREKARNOSTI MLADIH”

Zaposlitev mladinskega delavca – vodje pilotnega projekta na operaciji sklopa B javnega razpisa »Z mladinskim delom proti prekarnosti mladih«

V Zavod Mladinski center Kotlovnica Kamnik vabimo novega sodelavca, za delo na projektu »Z mladinskim delom proti prekarnosti mladih« Delo zajema:

Pričakuje se, da mladinski delavec – vodja pilotnega projekta strokovno in samostojno pripravi in izvaja program usposabljanja za mlade s področja prekarnosti, mladim nudi svetovalno pomoč in podporo pri soočanju s prekarnostjo, strokovno in samostojno vodi, usmerja ter koordinira celotno operacijo, načrtuje, samostojno organizira, koordinira in skrbi za izvedbo posameznih aktivnosti operacije, spremlja in nadzira delo zunanjih izvajalcev, sodeluje s ključnimi deležniki, finančno in vsebinsko spremlja in poroča o izvajanju operacije, pripravlja zahtevke za izplačilo in poročila o izvajanju operacije, poroča o rezultatih projekta, predstavlja operacijo strokovni in širši javnosti, sodeluje z ministrstvom, izvaja druge naloge v skladu s pogodbo o sofinanciranju, navodili organa upravljanja in navodili ministrstva ipd.

Pogoj, ki ga mora izpolnjevati mladinski delavec – vodja pilotnega projekta, je uspešno zaključen program usposabljanja za mladinske delavce s področja prekarnosti v okviru nacionalnega projekta iz sklopa A, izbranega na tem javnem razpisu, ki ga opravi najpozneje v treh mesecih od dneva zaposlitve na operaciji. Zaposlitev bo, za čas trajanja projekta, od 1.6.2024-31.12.2026 za polni delovni čas. Kandidat mora ob prijavi predložiti:

  • kratko osebno predstavitev (v nekaj stavkih)
  • življenjepis z opisom preteklih del in dosežkov

 

Kandidati naj pošljejo prijavo s prilogami po e-pošti na info@kotlovnica.si , ali prinesejo osebno v prostore mladinskega centra v času uradnih ur. Rok za prijavo je 19. 5. 2024. Upoštevane bodo vse popolne prijave, ki bodo pravočasno prispele. Za dodatne informacije v zvezi z razpisom smo na voljo po e-pošti info@kotlovnica.si. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 1 dneva po odločitvi o izboru.

 

V Kamniku, 10. 5. 2024

 

Rok Kosec,
direktor Zavoda Mladinski center Kotlovnica Kamnik

 

Naložbo sofinancira Evropska unija.