Lokalna akcijska skupina

Lokalna akcijska skupina 2021-03-17T11:16:00+02:00 Lokalna akcijska skupina

Izvajanje aktivnosti s področja preprečevanja zasvojenosti

PROGRAM

ENKRATNA FINANČNA POMOČ ŠOLAM (poziv) - Finančna sredstva, namenjena šolam za financiranje obstoječih programov z namenom kontinuitete ali izvedbi že obstoječih dogovorov med šolami in posameznimi izvajalci.

POZIV ZA NEVLADNE ORGANIZACIJE (poziv) - Podpiranje projektov nevladnih organizacij. Tovrstni projekti zajamejo tako mlade, ki so udeleženci projektov, kot tudi organizacije, ki z zasnovo in ustvarjanjem projektnih aktivnosti premišljujejo in debatirajo o problematiki ter ji namenjajo večjo pozornost. Prav tako pa tematiko zasvojenosti od drog ponašajo v prosti čas mladine in jim jo s tem približujejo na bolj sproščen način kot v šolah.

RAZISKAVA/ANKETA – Anketiranje mladih med 18. in 29. letom na področju zasvojenosti, anketa bo primerljiva z do sedaj izvedenimi za lažjo primerjavo. Rezultate teh anket bomo predstavili na posvetu.

NATEČAJ – Z namenom vključenosti mladih in vidnostjo problema zasvojenosti izvajamo likovni natečaj na temo zasvojenosti in po izboru komisije najboljše/ša dela priredimo v obliko plakata in jih v omejenem številu razobesili po plakatnih mestih.

PREVENTIVNE DELAVNICE PO OŠ – S pomočjo strokovnih sodelavk pripravjamo in izvajamo šolski mladini namenjeno serijo preventivnih delavnic, ki bodo po dogovoru gostovale po vseh kamniških šolah.

PREVENTIVNI DOGODKI DROGARTA – Organizacija prisotnosti Drogarta na vsaj enem dogodku, ki se ga udeležujejo mladi, z namenom seznanjanja čim širšega kroga mladih o pasteh zasvojenosti z drogami, tudi ne šolajoče se mladine.

VZGOJA ZA NE-ODVISNOST (izobraževalna srečanja za starše otrok in mladostnikov) – Namen opolnomočiti starše na področju razvojnih potreb otroka in mladostnika, prepoznavanja zasvojenosti, primarna preventiva. Trije izobraževalni dogodki z naslednjih področij: vzgoja, zasvojenost z elektronskimi napravami, problematika drog.

IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV – Izvedba posveta za osnovnošolske ter srednješolske delavce, predstavnike občine, predstavnike policije, CSD in zdravstva. Namen srečanja je poglabljanje njihovega znanja o tej tematiki in spodbujanje razprave ter sodelovanja med institucijami.

 

Projekt LAS podpira občina Kamnik